About us

Blogger.az - Azərbaycan istifadəyə verilmiş onlayn bloq platformasıdır. İstənilən blogger platformaya qoşularaq həm blog yerləşdirə, həm də şəxsi blog saytı əlavə edə bilərlər.

Bununla yanaşı blogger.az bütün bloggerlərə şəxsi domeni öz bloquna birləşdirməyə və reklamlardan gəlir qazanmağa imkan yaradır.